ප්ලාස්ටික් හැඩ ගැන්වීම කර්මාන්ත නිෂ්පාදකයා

 

ඒ මාතෘකාව

රූප පෙට්ටිය පෙළ

CBPMM adheres to international quality standards and has the ISO 9001:2005 certification which is indicative of our quality assurance.

We offer diversified products to the customers which include plastic injection molding, automotive molding, plastic mold making, bottle cap molding, electronic mold making, die casting, home appliances mold, medical mold making, and pipe mold making. 

We use the latest and the state-of-the-art machinery and production processes to ensure the best products for our valued customers. CBPMM can manufacture the products for meeting the specific customer’s requirements and can get it delivered to them quickly.

We take pride in our highly qualified, trained, and efficient workforce. We are capacitated to meet the quotas within 24 hours and can provide the sample of the plastic mold to the customers within 3-5 days.

The team of professionals at CBPMM is highly trained and possess adequate competencies to understand the requirements of the customers in the field of plastic injection molding and get it delivered within two weeks.

The customers can rely on our exceptional workforce to meet their customized order within the stipulated deadline.

ඒ වගේම අපි මේ තරඟය හා ප්ලාස්ටික් අච්චුවක් නිෂ්පාදන කර්මාන්තයේ මිල සංවේදීතාවයක් තේරුම් ගැනීම හා එහි ප්රතිඵලයක් ලෙස, අපි තරගකාරීව අපගේ නිෂ්පාදන මිල. අපි ඔවුන් සමග දීර්ඝ කාලීන සබඳතා ගොඩනැගීම හා පෝෂණය කිරීමට සාධාරණ මිල ගණන් අපගේ ගනුදෙනුකරුවන් වෙත උසස් තත්ත්වයේ නිෂ්පාදන ලබා විශ්වාස කරනවා. හුදෙක් විකුණුම් අපි කඩිනම් සහ වගකිව යුතු පාරිභෝගික සේවාවක් ලබා දීම කෙරෙහි අවධානය යොමු කරනවාට අපේ ප්රධාන අරමුණ, නොවේ.

CBPMM අපේ පාරිභෝගික පදනම රැක හා වර්ධනය කර ගැනීමට ඉවහල් වන පාරිභෝගික තෘප්තිය තහවුරු කිරීමට කැප වේ.

ප්ලාස්ටික් හැඩ ගැන්වීම කර්මාන්ත නිෂ්පාදකයා

අපගේ සේවා

මෝටර් රථ අමතර කොටස් පිළිගෙන සකස්

ඉන්ෙජක්ෂන්

කෙරන

විදුලි අමතර කොටස් හැඩගැස්වීමේ

වෛද්ය කොටස තෙරපුම් අච්චු

නල සුදුසු තෙරපුම් අච්චු

Cap හැඩගැස්වීමේ බෝතල්

මුල් පිටුව උපකරණ හැඩගැස්වීමේ

යතුරු පැදි අමතර කොටස් හැඩගැස්වීමේ

අපව තෝරා ඇයි?

බ්ලොග්

අපගේ ප්රධාන සේවාලාභීන්